Novice

22.02.2015

Vabilo na občni zbor

DRUŠTVO ZA OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE ALEKSANDRINK


Datum: 22.2. 2015


V A B I L O

V skladu s Statutom društva Vas vabimo, da se udeležite rednega letnega občnega zbora Društva za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink, ki bo v
veliki sejni sobi KS Prvačina v četrtek, 26. 2. 2015 ob 18. uri v Prvačini.


DNEVNI RED-Predlog:

1. Otvoritev občnega zbora in pozdrav
2. Izvolitev organov občnega zbora
a. delovnega predsedstva
b. zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika

3. Poročila o delovanju društva v letu 2014
a. poročilo upravnega odbora o delu društva
b. blagajniško poročilo - bilanca stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili in prilogo k izkazom
c. poročilo nadzornega odbora
d. poročilo inventurne komisije
4. Razprava na poročila
5. Dolgoročni razvojni program in program dela za leto 2015
6. Potrditev razvojnega in programa dela za leto 2015 in finančne konstrukcije
7. Ustanovitev sekcij Društva za Renče in Gradišče
8. Beseda gostov
9. Razno

Dolžnost vseh članov društva je tudi aktivna udeležba na občnem zboru. Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov, ki imajo glasovalno pravico. Če Občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je Občni zbor sklepčen.

V pričakovanju, da se občnega zbora zagotovo udeležite, vas prijazno pozdravljamo!

Predsednica UO DOKDA:
mag. Darinka Kozinc


< nazaj