Novice

04.03.2016

Občni zbor Društva za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink

DRUŠTVO ZA OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE ALEKSANDRINK
Prvačina 48


Datum: 25.2. 2015


V A B I L O

V skladu s Statutom društva Vas vabimo, da se udeležite rednega letnega občnega zbora Društva za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink, ki bo v
veliki sejni sobi KS Prvačina v ponedeljek, 7.3. 2016 ob 18. uri v Prvačini.


DNEVNI RED-Predlog:

1. Otvoritev občnega zbora in pozdrav
2. Izvolitev organov občnega zbora
a. delovnega predsedstva
b. zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika

3. Poročila o delovanju društva v letu 2015
a. poročilo upravnega odbora o delu društva
b. blagajniško poročilo - bilanca stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili in prilogo k izkazom
c. poročilo nadzornega odbora
d. poročilo inventurne komisije
4. Razprava in potrditev poročil
5. Program dela za leto 2016
6. Razrešitev neaktivnih članov UO in dopolnitev Upravnega odbora z novimi člani
7. Beseda gostov
8. Razno

Dolžnost vseh članov društva je tudi aktivna udeležba na občnem zboru. Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov, ki imajo glasovalno pravico. Če Občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je Občni zbor sklepčen.

V pričakovanju, da se občnega zbora zagotovo udeležite, vas prijazno pozdravljamo, obenem pa vabimo, da nanj pripeljete prijatelje in znance, ki bi želeli postati člani društva!

Predsednica UO DOKDA:
mag. Darinka Kozinc


< nazaj